Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de website www.webshop.incidentmanagement.nl (Website). Deze privacyverklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die het Programmabureau Incident Management verwerkt van de bezoekers van de website (Gebruikers).

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u deze privacyverklaring daarom regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

  1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Programmabureau Incident Management verwerkt van Gebruikers via de website.

  1. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Het Programmabureau Incident Management is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het Programmabureau Incident Management respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Contactgegevens:

Papendorpseweg 101

3528 BJ Utrecht

088 – 797 3650

https://www.incidentmanagement.nl

Eeltje Hoekstra is de Functionaris Gegevensbescherming van het Programmabureau Incident Management. Hij is te bereiken via pbim@rws.nl.

  1. Voor welke doeleinden verwerkt het Programmabureau Incident Management uw persoonsgegevens?

Het Programmabureau Incident Management verwerkt de persoonsgegevens die AFV via deze website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op de Afrekenpagina van de website om registratie te doen van bestellingen. U kunt daarvoor onder meer uw naam, functie en contactgegevens aan het Programmabureau Incident Management verstrekken.

Uw persoonsgegevens worden door het Programmabureau Incident Management gebruikt:

(1) om uw bestelling van IM promotie- en informatiemateriaal te verwerken.

Wat houdt dit doel in?

Indien u een bestelling plaatst op de website zullen uw persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van uw bestelling en, indien nodig, om met u te communiceren over uw bestelling.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij uw naam, adres en e-mailadres.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?

Wij bewaren uw gegevens in beginsel voor de periode die nodig is om de bestelling te verstrekken en, achteraf, te verifiëren.

(2) ter controle van rechtmatigheid van gedane bestellingen.

(3) voor het technisch en functioneel beheer van de website.

Wat houdt dit doel in?

Wanneer u onze website bezoekt, dan verwerken onze websitebeheerders een aantal technische gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website zodat wij u de functionaliteiten van de website kunnen leveren. Met deze technische gegevens kunnen onze websitebeheerders de website beheren, door bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren. Hierdoor zorgen wij ervoor dat u de informatie op de website snel en eenvoudig kunt vinden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem, de bezochte webpagina’s, de internetbrowser die u gebruikt, vorige/volgende bezochte websites en de duur van een bezoek/sessie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?

Wij bewaren deze technische gegevens niet langer dan 1 maand voor dit doel.

(4) voor het genereren van managementinformatie en statistische gegevens.

Wat houdt dit doel in?

Het verschaffen van inzichten om de dienstverlening te verbeteren of op peil te houden, binnen de gestelde kaders en afspraken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij uw naam en adres.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?

Wij bewaren uw gegevens voor de periode die nodig is om de bestelling te verstrekken en, achteraf, te verifiëren. Daarna worden de gegevens vernietigd.

  1. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Het Programmabureau Incident Management schakelt derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden, zoals de hosting van de website. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft het Programmabureau Incident Management de vereiste maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien het Programmabureau Incident Management hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

  1. Welke cookies gebruikt het Programmabureau Incident Management?

De website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wij naar uw browser sturen, zodat wij uw browser automatisch kunnen herkennen bij een herhaald bezoek aan de website. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van de website, zoals welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Wanneer u gebruik maakt van de website, stuurt de cookie informatie terug aan het Programmabureau Incident Management.

Het Programmabureau Incident Management plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de website. Hierdoor bent u bijvoorbeeld in staat formulieren in te vullen. Het Programmabureau Incident Management bewaart een cookie niet langer dan noodzakelijk.

Als u helemaal geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

  1. Geautomatiseerde besluitvorming

Het Programmabureau Incident Management neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Programmabureau Incident Management) tussen zit.

  1. Hoe omgaan met links naar andere websites en social media?

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijkheid voor verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. De Voorwaarden van het Programmabureau Incident Management en deze privacyverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

  1. Mogen personen jonger dan 16 jaar persoonsgegevens verstrekken?

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen bestellingen doen op de website en mogen hierom geen persoonsgegevens aan het Programmabureau Incident Management verstrekken. Onze website en/of dienst heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pbim@rws.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  1. Hoe beveiligt het Programmabureau Incident Management de gegevens?

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en het Programmabureau Incident Management heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Hiertoe gebruikt het Programmabureau Incident Management beveiligingstechnieken zoals beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met pbim@rws.nl.

  1. Waar kunt u terecht met vragen en verzoeken om inzage, verwijdering etc.?

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die het Programmabureau Incident Management over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: Programmabureau Incident Management, Papendorpseweg 101, 3528 BJ Utrecht of dit kenbaar te maken via pbim@rws.nl. Het Programmabureau Incident Management kan u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het Programmabureau Incident Management wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons