Gebruiksvoorwaarden

De website www.webshop.incidentmanagement.nl (Website) en de inhoud ervan zijn eigendom van het Programmabureau Incident Management en wordt beheerd door het Mailing Service Amersfoort BV (MSA BV), gevestigd te Amersfoort, adres Euroweg 21, 3825 HA Amersfoort.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden (Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van deze Website, als ook op de via of op deze Website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (Informatie), alsmede materialen (Bestellingen).
Door uw bezoek en gebruik van deze Website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Het Programmabureau Incident Management wijst u erop dat deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Het Programmabureau Incident Management adviseert u om geregeld te controleren of de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 01 april 2015.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Het Programmabureau Incident Management zorgt er in alle redelijkheid voor dat de Informatie op deze Website en de inhoud juist en actueel zijn, maar garandeert niet dat de Website en/of de Informatie vrij zijn van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de Website en/of Informatie actueel, compleet of accuraat zijn.
Noch het Programmabureau Incident Management, noch MSA BV is aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze Website en/of de Informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van de aanwezigheid van fouten, gebreken, malware en virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Website en/of de Informatie.
Noch het Programmabureau Incident Management, noch MSA BV is aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden, of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Bestellingen

De artikelen in deze webshop zijn alleen beschikbaar voor professionele- en promotionele doeleinden en gelden zolang de voorraad strekt.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gedane bestellingen, noch jegens het Programmabureau Incident Management, noch jegens MSA BV. Noch het Programmabureau Incident Management, noch MSA BV is aansprakelijk voor enigerlei schade of gemaakte kosten, in welke vorm dan ook, jegens gebruiker.
De gebruiker verklaart door het doen van een bestelling te goeder trouw te handelen. Privégebruik, doorverkoop of wederverkoop van artikelen die via de webshop zijn besteld is niet toegestaan. Het Programmabureau Incident Management behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren en in geval van misbruik alle directe en indirecte kosten te verhalen op de gebruiker.
Levering van gadgets is alleen voorbehouden aan personeel van Rijkswaterstaat en de landelijke hulpdiensten.

Links met andere websites

Deze Website bevat links naar externe internetpagina’s. Noch het Programmabureau Incident Management, noch MSA BV is aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze Website. Onze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacy- en cookieverklaring

Het Programmabureau Incident Management verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van de Website volgens de Privacy- en cookieverklaring.
Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij het Programmabureau Incident Management.
Bezoekers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen professioneel- en promotioneel gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina, het aanpassen van informatie of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Programmabureau Incident Management.

Gedeeltelijke nietigheid

Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter.